સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Syllabus of 125/2019-20 Gujarat Educational Service, Class-2, (Administrative Branch) Class-2

Exam Syllabus (Prelim) – 125/2019-20
Exam Syllabus (Prelim)   125/2019-20 Gujarat Educational Service, Class-2, (Administrative Branch)   Class-2Gujarat education services gpsc  125/201920

Gujarat Educational Service, Class-2, (Administrative Branch) 

Read Also:-Searches related to Gujarat Educational Service, Class-2, (Administrative Branch)

gujarat education service class 2 admin br syllabus

gujarat education service class-ii (administrative branch) advertisement

gujarat education service class-ii (administrative branch) qualifications

gujarat education service class 2 eligibility

gujarat education service class 2 notification

director gujarat education service class-1

gujarat education service class-ii (administrative branch) paper

gujarat education service class-ii (administrative branch) book

Important Link : 

Download Syllabus : click here

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz