સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

TAT BHARTI 2019 SUBJECT VISE VACANCY…..VISIT THIS LINK

GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019, Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has released the GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019 – jobs in Gujarat online Notification on the official website.

GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019- jobs in Gujarat online Notification: – Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has invited the online application form for the posts of the Shikshan Sahayak. The official board has released the vacancies for the Shikshan Sahayak. Candidates may check the official notification of the GSERB.

Vacancies in GSERB Shikshan Sahayak Posts 2019 Online Application Form Vigyaptim

Here we also provide the Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) official advertisement to access this recruitment. The GSERB Shikshan Sahayak Online Application Form has released form 2019. Eligible contenders can apply the GSERB Shikshan Sahayak Online Application Form before the last date.The official website of the Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) is http://www.gserb.org/.
www.gserb.org Shikshan Sahayak Bharti Form 2019 latest Gujarat Shikshan Sahayak Vacancies
Name of the Department: – Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB)
Official website: – www.gserb.org

Article Category: – GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat online Notification

View deleted messages & photo recovery

Post Name: – Shikshan Sahayak

Total vacancies: –
Online Application Form Release Date: –

Last Date: –
Eligibility Criteria for GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 2019

Educational Qualification: – Entrants must have passed the Graduation degree from a recognized University or Institution.

Age Limit: – the age of the contenders should between the 21 years to 39 years.

Selection Process: -= the selection of the contenders based on the performance in the

Application Fee: – Candidates, please visit the official notification for the application fee.
Salary/ Pay Scale/ Stipend: – visit the official notification

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz