સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

TAT Higher Secondary Bharti Merit List 2019 by GSERC

TAT Higher Secondary Bharti Merit List 2019 by GSERC 

TAT Higher Secondary Bharti Merit List 2019 by GSERC 

 

GSERB Recruitment/Bharti Higher Secondary and Secondary For Shikshan Sahayak,Shikshan Sahayak Bharti 2019 Notification 
Auxiliary Teacher Gujarat The Gujarat government keeps on publicizing different government occupations for enrollment in different government positions every once in a while, all candidates of Gujarat and different states can get work news promoting in that state looking for government employments in the state and You can apply in government occupations as per your capabilities. 

Post Name: – Shikshan Sahayak  (Secondary)

All out opening: – 21-11-2019

Online Application Form Release Date: – 

Qualification Criteria for GSERB Shikshan Sahayak Recruitment 20 

Instructions to land data about government positions 

TAT Bharati Secondary And Higher Secondary 

For the data about government occupations, Employment News Net is a superior site, wherein you can see the data of all administration occupations turning out in Gujarat by visiting each day. Here we continue refreshing the data of the most recent government employments turning out in Gujarat consistently, alongside Gujarat you can likewise get data pretty much all administration occupations turning out in different states and focal legislature of India. 

Step by step instructions to go after Gujarat positions 

Contenders may effectively split the Sahayak Job (Teaching Assistant) composed Exam with great imprints. Dear applicants our group extended GSERB Shikshan Sahayak Employment opportunity in a pdf record to download it decisively. The Gujarat State Education Recruitment Board has lit up GSERB Shikshan Sahayak Job (Teaching Assistant) in PDF document for applied up-and-comers. Dear contenders this time you are currently at right site to land GSERB Shikshan Sahayak Position 2019 in light of the fact that we are likewise giving all of you the ongoing data about the Job for the up and coming composed test. Members who are genuinely getting ready for Sahayak Job (Teaching Assistant) Written Exam they have to download the test design with the Bharati to download it you have to go on any activity data gateway in light of the fact that on this page we will give total Bharati under the new test design. 

GSERB site 

Furthermore, the end date of the GSERB Shikshan Sahayak Online Application Form accommodation is before the last date. You can apply GSERB Shikshan Sahayak Application Form through online mode. The official site of the Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) is http://www.gserb.org/. 

GSERB Shikshan Sahayak Online Official Websites 

Apply Online Shikshak Sahayak Bharti in Gujarat online Notification 

Competitors may sign in the official site of the GSERB 

Go to the enlistment interface 

Top off every one of the subtleties in it 

Make the online installment 
Snap on the submit button 
Take a printed copy of the online application structure.

Notification-Click Here to View 

Click Here- Merit List 

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz