સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

UNIT TEST PAPER AND SOLUTIONS DATE 6.7.2019

UNIT TEST PAPER AND SOLUTIONS DATE 6.7.2019
Education Department, Government of Gujarat by its GR dated 31-3-2010 (Annex-A) constituted a Committee to re draft the Gujarat ( Bombay )Primary Education Act, 1947 and Gujarat Compulsory Primary Education Act, 1961 in the context of, and in consonance with The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RtE Act) enacted by Government of India. The
GR also mandated the Committee to draft rules and suggest procedure to give effect to provisions of  admissionof disadvantaged children and recognition of unaided schools in the RtE Act.
The Committee co-opted a few members and held several meetings. It constituted three sub groups to work on
The RtE Act increases Government control in elementary education and this could result in administrative malpractices. The Committee felt that there should be adequate checks and balances to reduce the opportunities for misuse of authority, particularly in the context of requirement of all unaided schools to obtain recognition. The Committee has recommended that all applications for recognition should be examined not by Education Department but by committees consisting of retired teachers andGovernment officials, and educationists; and grant of recognition or otherwise should be based on the report of these independent committees.
6 The Committee has also recommended that the existing practice of annual inspections by Education Inspectors should discontinue as it no longer serves any useful purpose. The Committee has recommended that academic committees consisting of educationists should be given responsibility of academic supervision and guidance of elementary schools. The Committee has also recommended thatreputed schools and other education institutions should also be associated in academic supervision.
Primary school inspector duties
Every elementary school should have the benefit of such supervision at least twice a year and the report of such supervision should be forwarded to CRCs and DIETS for providing suitable training and other academic assistance to teachers.
7 The RtE Act puts enormous responsibility on local bodies for successful implementation of free and compulsory elementary education to all children within their jurisdiction. While District and Taluks Panchayats, and Municipal Corporations in Gujarat are well equipped for this, most of the municipalities are not. The Committee was informed that out of 165 Municipalities and Municipal Corporations only

Computetized  Download Click Here.
 || Std-3 || Std-4 || Std-5 || Std-6 || Std-7 || Std-8

19 are providing elementary education and such municipalities, are called ‘authorized municipalities’. The remaining 146 have resolved that they are not in a position to take this responsibility and the State Government has therefore entrusted this responsibility to the concerned District Panchayat. The Committee was informed that the main reason for the refusal of unauthorized municipalities to manage elementary education was that State Government provided only 95% of expenditure and the remaining5% was to be borne by the local body. Since these municipalities did not have financial resources, they opted not to provide this service. The Committee was firmly of the view that ULBs cannot avoid this responsibility and recommended that as in the case of District Panchayats, State Government should fully reimburse to ULBs the expenditure on elementary education. The Committee has also recommended that even though the financial position of Municipal Corporations is stronger, this is nottheir core function and they should also be provided full grants and not 85% as per the present practice.
The Committee was of the view that primary education is not covered under 74th Amendment and that local bodies discharge this responsibility as an agent of State Government and are therefore entitled to full reimbursement of expenditure.
NOW ALL AVAILABLE ANSWER KEY
IMPORTANT LINK:::below
Exam date :::: 6-7-2019
Standard ::: 3

Subject ::: Maths
category ::: paper solution
Click here to Download

STD:4
Subject ::: Paryavaran
category ::: paper solution
Click here to Download

Std:-5
Subject ::: Hindi
category ::: paper solution
Click here to Download

Std:-6
Subject ::: Maths
category ::: paper solution
Click here to Download

Standard ::: 7
Subject ::: Social Science
category ::: paper solution
Click here to Download

Standard ::: 8
Subject ::: Hindi
category ::: paper solution
Click here to Download

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz