સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

UNIT TEST PAPER STD 3 To STD 8 Paper SOLUTIONS DATE 20.7.2019

UNIT TEST PAPER STD 3 To STD 8 Paper SOLUTIONS DATE 20.7.2019

DiskDigger can undelete and recover lost photos and images from your memory card or internal memory. No rooting necessary!* Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger’s powerful data recovery features can find your lost pictures and let you restore them.

You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.
 If your device is not rooted, the app will perform a “limited” scan for your deleted photos by searching your cache and thumbnails.
 If your device is rooted, the app will search all of your device’s memory for any trace of photos, as well as videos!

Aa koi Official Solution nathi, tema bhul chuk hoy to sudhari levu.

Exam body ::: Sarv shixa abhiyan
Exam date :::: 20-7-2019
Standard ::: 3 to 8
Subject ::: Maths
category ::: paper solution
IMPORTANT LINK FOR DOWNLOAD PAPER SOLUTION 

IMPORTANT LINK:::below
Tamam Dhoran na Solution ek j link ma niche ni link thi Download karo

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz