સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

VAY NIVRUTI BAD NIMNUK PAMEL KARMCHARIO NA MASIK VETAN BABAT LETEST GR Date : 04-11-2019

VAY NIVRUTI BAD NIMNUK PAMEL KARMCHARIO NA MASIK VETAN BABAT LETEST GR Date : 04-11-2019

Improvement of the monthly cumulative wages received on contractual basis by Government employees / officers on contractual basis after retirement in technological places. 

Government of Gujarat 

General Administration Department

The officer should receive their retirement time. Band + Grade – Pay on 5% of monthly consolidated salary as well as pension. General Chat Chat Lounge General Chat Chat Lounge Will be obtainable. [Total remuneration = Fix Pay (@ 60% of Band Pay plus Grade Pay) + Pension (including TI)]. Retired officers / employees of the Board Corporation shall not normally be required to make contractual appointments on positions under the State Government. 

But if the decision is taken to give the contractual appointment to the officer / employee of the board corporation in view of the necessity for compulsory reasons, then the officer / employee shall calculate the imaginary pay-band and grade-pay payable in the existing payroll based on the salary received in the respective payroll of their retirement time. Will have to be fixed. “It is hereby substituted by adding the following terms numbered: (1, 2), (9, 3) and 

(2). (1, 2) The employees / officers After 9/1/7 ie salary pay of 7th Salary Retirement personnel who have retired in the standard of salary, on the basis of monthly salary and monthly pension as per 5% of the basic salary of the Seventh Salary Commission of their retirement. I. Will be obtainable.

(3) The employees / officers of the Department. Prior to 9/6/6 ie the pay of the Sixth Pay Commission has been retired and the General Administration Department Retirement time pay as per the resolution of 9/11 Employees / officers appointed from monthly consolidated salary as per 5% of Band + Grade – Pay will be paid from the sixth pay commission of their retirement period. Band + Grade – Pay up to 5% of monthly cumulative salary plus pension. General Chat Chat Lounge General Chat Chat Lounge Will be obtainable. 

(9) Retired employees / officers of the Board Corporation shall not normally be required to make contractual appointments on positions under the State Government. However, in case of inevitable reasons the decision is to be made to give the contractual appointment to the employees / officers of the board corporation, then in the case of such employees / officers, the above mentioned paragraphs (1) and (5-9) will have to be considered. But they will not be eligible for TM on pension. ‘Sa against the number (2) above. Y Vs. No With the same number resolution of 9/3/5, Sa. Y Vs. No Condition No. (1) (a) added after the condition no (1) of the bids and conditions of the resolution of 1-3-8, (a) “The retired Additional Secretary of the Secretariat Service / Cadre and the joint secretaries during their contractual appointments after their retirement will be paid two months of their retirement time.” – Collect 5% of Pay (as per Sixth Pay Commission) monthly

VAY NIVRUTI BAD NIMNUK PAMEL KARMCHARIO NA MASIK VETAN BABAT LETEST GR

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz