સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

VIDYASAHAYAK BHARTI 2018 PATAN DIST KHALI JAGYA LIST

VIDYASAHAYAK BHARTI 2018 PATAN DIST KHALI JAGYA LIST

Maths Science
• Social Science
• Language

Welcome all dear members we glad to informed you that education update is the job provide information portal we daily upload education material , quiz , shotr trick for compitataive exam of Gujarat and India Education upadate is the most popular website viralrojgar of Gujarat because we understand and try to solve the problem of our daily visitors .

We provide mock test and model paper and old exam paper for our visitors so they can prepared batter and secure good mark is compitataive exam like police , TALATI, gpsc , gsssb etc.

All Competitive Exam -many Candidates are preparing for various governments competitive examinations and if they want to prepare their General Knowledge subject.they can check your knowledge with our post.

We are also updates latest jobs in Gujarat .Daily GK Updates Latest News Updates about the National, International and Miscellaneous events were listed here for the candidates preparing for various competitive exams.

Vidhyashayak Bharti Std 6 To 8 Year 2018-19 Devbhumi Dwarka Jilla Nu Khali Jagyao List

PATAN KHALI JAGYA: CLICK HERE

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz